Hållbarhet

Nedan följer SÖRABs hållbarhetspolicy. Den finns också att ladda ned som pdf under Dokument.

Hållbarhetspolicy

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. SÖRAB ska inom nedanstående områden arbeta med ständiga förbättringar på ett sätt som främjar hållbar utveckling. SÖRAB ska därtill tillämpa ett transparent och strukturerat arbetssätt och säkerställa att verksamheten följer aktuell lagstiftning och bindande krav.

Arbetsmiljö

Vi på SÖRAB ska:

 • erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetarna är nöjda, trygga och där inga former av diskriminering eller kränkande särbehandling accepteras
 • verka för att de anställda har en god balans mellan arbete och fritid
 • bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, i syfte att bibehålla en god arbetsmiljö samt minimera antalet tillbud och olycksfall
 • bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Ekonomi

Vi på SÖRAB ska:

 • optimera användningen av de resurser vi förfogar över
 • göra hållbara investeringar med hänsyn till livscykelkostnad
 • kvalitetssäkra leveranserna av inköpta varor och tjänster
 • förebygga risk för korruption, muta och bedrägerier.

Miljö

Vi på SÖRAB ska:

 • i första hand förebygga uppkomst av förorening och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan
 • minska vår miljöpåverkan genom miljökrav på den egna verksamheten och på inköpta varor och tjänster
 • minimera olägenheter för människa och miljö till följd av vår verksamhet
 • sträva uppåt i avfallstrappan.

Kvalitet

Vi på SÖRAB ska:

 • arbeta processorienterat
 • arbeta förebyggande
 • leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet, på rätt plats, vid utsatt tid
 • säkerställa att vi har rätt kompetens inom vår verksamhet
 • erbjuda god service och ett respektfullt bemötande.

Samhälle

Vi på SÖRAB ska:

 • påverka vår omvärld för en hållbar avfallshantering
 • bidra till kunskapshöjning och kunskapsspridning i avfallsfrågor
 • ha resurser för att säkerställa fungerande avfallshantering även vid incidenter och kriser
 • bidra till att våra leverantörers personal erbjuds anständiga arbetsvillkor.

 

SÖRABs hållbarhetspolicy innefattar policyer för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och har beslutats av SÖRABS VD 2021-02-16

Policyn riktar sig till SÖRAB och SÖRABs intressenter och ligger till grund för de beslut som fattas i bolaget.

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2024-04-25 09:37:07