Personuppgiftspolicy (GDPR)

Inledning

För SÖRAB (nedan “SÖRAB”, “vi”, “oss”) är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur personuppgifter hanteras och skyddas.

Denna personuppgiftspolicy avser personuppgiftsbehandling för vilken SÖRAB (org nr. 556197-4022) är personuppgiftsansvarig. Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in när du besöker våra webbplatser, anmäler dig till något av våra event eller utbildningar, besöker våra avfallsanläggningar, beställer något via våra webbplatser eller kommunicerar med oss (”Tjänsterna”).

Policyn gäller även för dig vars personuppgifter vi behandlar som företrädare för någon av våra leverantörer eller samarbetspartners.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster samt ingå avtal med leverantörer och samarbeta med våra partners. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss exempelvis när du anmäler dig till ett event, beställer varor via våra webbplatser eller kontaktar oss.

Vi kan även hämta uppgifter från externa företag eller myndigheter, s.k. tredje partskällor.  Exempelvis från kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du använder våra webbplatser. Exempel på sådana personuppgifter är din IP-adress. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies.
Läs mer om hur vi använder cookies. (LÄNK)

Vilka uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, titel eller befattning, e-postadress, postadress, ort, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.

Registreringsnummer. Vi samlar in registreringsnummer när du besöker någon av våra avfallsanläggningar för att t.ex. kunna samla in passagestatistik och ta betalt av företagskunder.

IP-adress. Vi samlar in din IP-adress när du besöker våra webbplatser i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. 

Personnummer. Vi samlar in personnummer för att kunna inhämta en kreditupplysning i de fall du beställer en tjänst via våra webbplatser

Hur vi använder personuppgifter inom SÖRAB 

SÖRAB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna:

 • Registrera besökare på en avfallsanläggning i händelse av t.ex. brand. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Anordna event och utbildningar rörande avfallshantering och miljöarbete.
  Om du anmäler dig till ett event eller en utbildning som vi anordnar tillsammans med en eller flera av våra partners kan det finnas särskilda villkor och personuppgiftspolicys som gäller för deltagandet. Notera att vid anmälan till en utbildning eller ett event kan du behöva lämna särskilt känslig information såsom uppgift om specialkost och allergier till oss eller till våra samarbetspartner för bokning och tillhandahållandet av utbildningen eller eventet. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning om att delta i utbildningen eller eventet. Laglig grund: avtal och ev. samtycke.
 • Kommunicera och samarbeta med representanter för kommunerna. Laglig grund: berättigat intresse.
 • Administrera köp av tjänster av privatpersoner. Laglig grund: avtal. Personuppgifter som förekommer i t.ex. fakturor sparas i enlighet med bokföringslagens krav. Laglig grund: rättslig förpliktelse.
 • Tillhandahålla och utveckla våra webbplatser. Laglig grund: berättigat intresse samt samtycke.
 • Ta emot betalning från företagskunder som besöker våra avfallsanläggningar. Laglig grund: avtal.
 • Ingå och fullfölja avtal med våra leverantörer och samarbetspartners. Laglig grund: berättigade intresse. Personuppgifter som förekommer i t.ex. fakturor sparas i enlighet med bokföringslagens krav. Laglig grund: rättslig förpliktelse.
 • Kommunicera via e-post. För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter använder SÖRAB e-post. Laglig grund: Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av avtal eller berättigat intresse. Du bör inte skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till oss via e-post. Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med våra riktlinjer för e-post. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom SÖRAB.
 • Ta fram passagestatistik. SÖRAB samlar, via Facility Labs, in fordonspassager med hjälp av sensorer som läser av registreringsskyltar. Registreringsnumren pseudonymiseras omedelbart med envägskryptering (hashning), så att de inte går att läsa i klartext, eller dekrypteras.  

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar även dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har t.ex. personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT-tjänster såsom drift av servrar för applikationer och system.  

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter.

Rätt att återkalla samtycke – Du har rätt att återkalla ditt samtycke som du lämnat för behandling av personuppgifter. Ett återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke återkallats.

Rätt till tillgång – Du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom denna Personuppgiftspolicy. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig, s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.

Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att SÖRAB har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna på Datainspektionens webbsida >>

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att SÖRAB behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Säkerhet för dina personuppgifter

SÖRAB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

SÖRABs anställda och leverantörer är skyldiga att följa SÖRABs regler för dataskydd, informations- och IT-säkerhet och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring mm. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, t.ex. så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, administrera avtal med leverantörer och samarbetspartners och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • av vilken anledning vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis anmälningar till utbildningar och event.
 • vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis matallergi sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
 • hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
 • vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner.

Ändringar i denna policy

SÖRAB förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i början av Personuppgiftspolicyn. Om vi gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på gdpr@sorab.se.

Aktuellt på SÖRAB

1 april

Glad återvinningspåsk!

Glad Påsk önskar vi på SÖRAB!

I Sverige äter vi 50 miljoner ägg under påsken! Inte så konstigt, ägg är ju nyttigt, klimatsmart och gott. Och när äggen är uppätna återstår 50 miljoner äggskal som tillsammans med potatisskalen, laxskinnet och annat matavfall kan bli till biogas som driver våra bussar och till biogödsel för lokala bönder. Lägg bara ned allt detta i den bruna papperspåsen så fixar vi resten.

Här nedan bjuder vi på några tips på hur du sorterar dina påsksopor bäst:

 

Aluminiumform – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Cellofan – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (asken) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (formen) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Frigolit (t ex köttråg) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Godispapper (plast) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Godispåse (papper) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

 

Kaviartub – Metallförpackning, lämna på ÅVS (Behåll korken på!)

Konservburk (t ex matjessill) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Laxskinn – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Metallock (från t ex sillburken) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Påskmustflaska (glas) – Returglas, panta i affären

Påskmustflaska (PET) – Returförpackning, panta i affären eller i Pantamera Express på Hagby

Påskpynt – Lämna till secondhand om det inte är trasigt

Påskris – Trädgårdsavfall, lämna på ÅVC (OBS! Utan pynt!)

Påskägg (papp) – Restavfall, lägg i soppåsen

 

Äggkartong – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Äggskal – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Din Återvinning ger EKO – TACK för det!!

ÅVS = Förpackningsinsamlingens Återvinningsstationer, hitta din närmsta station här »

ÅVC = SÖRABs Återvinningscentraler, se aktuella helgöppettider här »

Arkiv

Sortera på år

23 mars

Glad återvinningspåsk!

Glad Påsk önskar vi på SÖRAB!

I Sverige äter vi 50 miljoner ägg under påsken! Inte så konstigt, ägg är ju nyttigt, klimatsmart och gott. Och när äggen är uppätna återstår 50 miljoner äggskal som tillsammans med potatisskalen, laxskinnet och annat matavfall kan bli till biogas som driver våra bussar och till biogödsel för lokala bönder. Lägg bara ned allt detta i den bruna papperspåsen så fixar vi resten. 

Här nedan bjuder vi på några tips på hur du sorterar dina påsksopor bäst:

 

Aluminiumform – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Cellofan – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (asken) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Chokladask (formen) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Frigolit (t ex köttråg) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

 

Godispapper (plast) – Plastförpackning, lämna på ÅVS

Godispåse (papper) – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

 

Kaviartub – Metallförpackning, lämna på ÅVS (Behåll korken på!)

Konservburk (t ex matjessill) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Laxskinn – Matavfall, lägg i matavfallskärl

 

Metallock (från t ex sillburken) – Metallförpackning, lämna på ÅVS

 

Påskmustflaska (glas) – Returglas, panta i affären

Påskmustflaska (PET) – Returförpackning, panta i affären eller i Pantamera Express på Hagby

Påskpynt – Lämna till secondhand om det inte är trasigt

Påskris – Trädgårdsavfall, lämna på ÅVC (OBS! Utan pynt!)

Påskägg (papp) – Restavfall, lägg i soppåsen

 

Äggkartong – Pappersförpackning, lämna på ÅVS

Äggskal – Matavfall, lägg i matavfallskärl  

 

Din Återvinning ger EKO – TACK för det!!

ÅVS = Förpackningsinsamlingens Återvinningsstationer, hitta din närmsta station här »

ÅVC = SÖRABs Återvinningscentraler, se aktuella helgöppettider här »

Solna klimatvecka 18 till 24 mars

18 mars

Klimatvecka i Solna

Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något och tillsammans kan vi göra massor!
Den 18-24 mars uppmärksammar Solna stad sin resa mot en klimatneutral kommun. Självklart vill vi på SÖRAB stötta detta.

Solna ska vara klimatneutralt 2045. De ska minska alla utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, det vill säga utsläpp från trafik, från el och fjärrvärme som används i Solna samt utsläpp från hantering av livsmedel och avfall.

För att nå klimatmålen behöver staden samarbeta med företag, föreningar och alla som bor i Solna. Initiativet ”Tillsammans för klimatet” är ett exempel. Under vecka 12 krokar Solna stad arm med olika lokala samarbetspartners och ordnar en mängd aktiviteter med klimatet i fokus.

Läs mer på solna.se/tillsammans om vad som händer i kommunen under veckan.

SÖRAB uppmärksammar kampanjen i vår returpunkt i Solna Centrum. Dit är du alltid välkommen med ditt mindre grovavfall, elavfall och farliga avfall. Saker som fortfarande fungerar skänker vi vidare till våra samarbetspartners som jobbar med secondhand. Vissa saker kommer i retur och hamnar på vår gratishylla som vi kallar Returchansen.

I vår Ateljé på plan 2 kan du fixa, lappa och laga trasiga grejer så att de kan leva lite längre. Eller varför inte skapa något helt nytt av något gammalt. Vi har verktyg, symaskiner och massa material och idéer. Varannan tisdag har vi Lappa och laga-träffar i Ateljén kl 16-18.30. Nästa tillfälle är den 19 mars.
Läs mer och anmäl dig här (antalet platser är begränsat)

Returpunkten hittar du bredvid Biblioteket i Solna Centrum.

VÄLKOMMEN!

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-24 10:55:39