Verksamhetsavfall

SÖRAB tar främst emot verksamhetsavfall på Hagby återvinningsanläggning i Täby och på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Typen av avfall avgör hur det hanteras och sorteras. Efter sorteringen kommer avfallet att materialåtervinnas, energiåtervinnas eller deponeras.

Företag kan också, om det handlar om mindre mängder* verksamhetsavfall, besöka någon av SÖRABs återvinningscentraler/returparker. Där sorterar ni själva avfallet i olika fraktioner.

* = max 3 m3/gång

Nedan finns information om vad olika avfallstyper kostar och våra materialspecifikationer.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet. Du kan hitta vägledning för bygg- och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats (länk)

Deponilass och farligt avfall

Innan ett deponilass lämnas på Löt avfallsanläggning ska en ifylld blankett för grundläggande avfallskarakterisering lämnas till kundmottagarna.

För impregnerat trä ska särskild deklaration fyllas i vid eller innan avlämnandet. Länkar till blankett finns nedan.

Enligt avfallsförordningens 6 kap. om spårbarhet för farligt avfall råder antecknings- samt rapporteringsskyldighet för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall.

Vid avlämnande av farligt avfall måste du uppge:

  1. Avfallsproducentens namn och organisationsnummer
  2. Plats där avfallet senast hanterades, gatuadress, postnummer och kommun.

Villkor

Vi förbehåller oss rätten att neka mottagning av felaktigt intippade lass. Alternativt kan en extra hanteringskostnad tillkomma.

Priserna är inklusive avfallsskatt för deponering och exklusive moms. Priserna gäller med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.

Priserna nedan gäller från 2024-01-01 och tills vidare. SÖRAB förbehåller sig rätten att justera priser under året.

 

Här nedan hittar du alla våra priser för Verksamhetsavfall:

Lass till omlastningsstation

Brännbart till eftersorteringsanläggning

Brännbart till förbränningsanläggning

Matavfall

Matavfall, förpackat

Rena lass med trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, ris

Trädgårdsavfall, stubbar

Parkavfall

Sorterbara lass till sorteringsplattan

Ingen av nedanstående specifikationer omfattar lass innehållandes mer än 30 viktprocent plast. Lass med hög andel plast offereras efter förfrågan.

Osorterat avfall

Osorterat avfall - utan gips, trädgårdsavfall, fyllnadsmaterial, fylld storsäck

Sorteringsrester

Osorterat avfall från torrsugbil

Brännbart (fin)

Brännbart (grov)

Rena lass till sorteringsplattan

Skrot

Träavfall

Fönster

Planglas till återvinning

Impregnerat träavfall

Plast till återvinning

Isolering

Wellpapp till återvinning

Gips

Gipsväggar

Lass till deponi

Avfall innehållande mindre än 10 volymprocent brännbart material.

OBS! Grundläggande avfallskarakterisering ska lämnas.

Kund ansvarar för klassificering av avfallet som transporteras till SÖRAB samt att grundläggande karakterisering/deklaration är ifylld innan invägning.

Deponi

Kontrolldeponering

Deponi, grovtipp

Blästersand, IFA deponi

Asbest

Blästersand, FA deponi

FA deponi

Dispensdeponering

Omklassning av lass

Omklassat på grund av orent trädgårdsavfall, till exempel jord/sten/betong eller annat avfall

Omklassat på grund av matavfall

Omklassat på grund av impregnerat trä (mer än 25% av lasset)

Omklassat på grund av asbest

Övriga avfallsslag

Avfall som inte finns angivet här – t ex larvband, sprängmattor, transportband, flytbryggor och byggbodar – kan offereras. Om denna typ av material hamnar i något av de andra fraktionerna tas en extra tilläggsavgift ut för utsorteringen och särskild behandling.

Tilläggs- och hanteringskostnader för extra sortering och hantering

Tilläggsavgift 1000 – enstaka föremål av farligt avfall, elavfall, impregnerat trä i lasten

Tilläggsavgift däck, 1–4 st i lasten

Tilläggsavgift 5000 – större mängder av farligt avfall, elavfall i lasten

Fordon med maxvikt under 3,5 ton hänvisas i första hand till våra återvinningscentraler. För sorterbara lass till sorteringsplattan debiteras en tilläggsavgift.

Tilläggsavgift utsorterat övrigt avfall

Kostnad för analys IFA-deponi – per analys

Kostnad för analys FA-deponi – per analys

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-22 13:58:09