Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel ställe. Detta avfall kan till exempel vara giftigt eller cancerframkallande. Det får inte hamna bland det övriga restavfallet eller spolas ner i avloppet, utan ska lämnas till särskild insamling.

På återvinningscentralerna finns miljöstationer där de flesta slags farligt avfall tas emot. Många kommuner erbjuder hämtning av farligt avfall direkt hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig! Visst farligt avfall kan du också lämna i butiker och liknande.

OBS! Märk alltid ditt farliga avfall med innehåll om det inte redan står på behållaren – för allas säkerhet. Och lämnar du in saker som kan se ut som ammunition, granater etc – tala alltid med personalen så att de vet att det är ofarligt. Läs mer här >>

Exempel på farligt avfall:

Aceton, Asbest, Avfettningsmedel, Batterier, Kemikalier, Kvicksilvertermometrar, Lack, Målarfärg, Lacknafta, Lågenergilampa, Lysrör, Nagellack, Parfymer etc.

OBS! Avfall innehållande asbest tas emot i små mängder (enstaka, max 3 kg) på alla SÖRABs återvinningscentraler utom Stockby. Har du större mängder så lämnar du detta på Löt Avfallsanläggning. Asbest ska alltid vara förpackad och lämnas väl tillsluten. På Löt ska en deklaration fyllas i hos kundmottagningen innan avlämnandet.

Explosivt avfall:

Fyrverkerier och nödraketer som är avfyrade kan du lägga i restavfallet. Återförsäljare av nödraketer brukar ta emot utgångna varor från kunder som köper nya.

Vapen, ammunition, sprängmedel, sprängkapslar och patroner bör lämnas till polisen. Polisen har skyldighet att undersöka och omhänderta misstänkt farliga föremål som upphittas.

Andra explosiva produkter som inte får hanteras på våra återvinningscentraler är nitroglycerin och nitroglykol, svartkrut och pikrinsyra. Även här bör polis kontaktas. Vid inlämning av explosiva ämnen, transportera aldrig själv föremålet till polisstationen. Kontakta istället polisen som kan komma och undersöka föremålet på plats.

Inte heller PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning) som demonterats ur bilar som reparerats eller skrotats, krockkuddar och bältesförsträckare får lämnas till våra återvinningscentraler. Alla fordon som ska återvinnas i Sverige måste enligt svensk lag vara neutraliserade på airbags och övrig PU innan fragmentering och materialåtervinning kan ske. Detta sker hos certifierade bildemonterare (se bilretur.se).

Vad händer sen?

Farligt avfall behandlas på olika sätt:

  • Det som går att rena återvinns och används igen.
  • Annat bränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar.
  • Det som inte kan tas omhand på dessa sätt slutförvaras under kontrollerade former på en deponi (tipp) som är särskilt godkänd för detta.
  • Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på ”freon” innan vidare hantering.

Speciellt för SÖRAB är att vi hanterar vattenbaserad färg som farligt avfall.

Sorteringsguiden

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-05 10:59:02