Miljömål

Nedan presenteras SÖRABs fem övergripande miljömål och de detaljerade miljömål som gäller för år 2024.

Övergripande miljömål: Minska utsläppet av växthusgaser

 • Minska läckaget av deponigas
 • Minska fossila koldioxidutsläpp (per ton behandlat avfall) för arbetsmaskiner
 • Minska fossila koldioxidutsläpp från transporter

Övergripande miljömål: Minska utsläppet av närsalter

 • Utsläpp av kväve (Ntot) från Löt ska understiga 1500kg/år
 • Utsläpp av fosfor (Ptot) från Löt ska minska.
 • Utsläpp av kväve från Hagby deponi ska underskrida 1000 kg kväve (Ntot) per år

Övergripande miljömål: Minska utsläppet av farliga ämnen

 • Utsläpp av perfluorerade ämnen (mätt som PFAS) från Löt ska minska
 • Utsläpp av perfluorerade ämnen (mätt som PFAS) från Hagby ska minska.

Övergripande miljömål: Förflytta oss uppåt i avfallstrappan

 • SÖRAB ökar graden av återvinning och återanvändning

Övergripande miljömål: Minska resursförbrukningen i verksamheten

 • I första hand använd återbrukad utrustning och inventarier i all verksamhet
 • I första hand använda återvunna massor och material i verksamheten
 • Optimera vattenförbrukningen på Hagby
 • Optimera elförbrukningen på våra anläggningar
 • Minska behovet av inköpt el
 • Nya anläggningar ska utformas för att säkerställa låg resursförbrukning under anläggning och drift genom att bygga hållbart och ”underhållsfritt”

Utfallet av SÖRABs miljömålsarbete redovisas i Årsredovisning och miljöredovisning.

Aktuellt på SÖRAB

Arkiv

Sortera på år

11 juni

Årsstämma 2024

Måndagen den 10 juni höll SÖRAB årsstämma i Vallentuna. Årsstämman i SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna* utövar sitt inflytande över företaget.

SÖRABs årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition av årets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

SÖRABs styrelse består av en ledamot och en suppleant från varje ägarkommun (utom Stockholm), totalt 18 personer:

Kommun

Ledamot                   

Suppleant

Danderyd

Ludvig Waldenström (M)

Hanna Bocander (M)

Järfälla

Andreas Fogeby (S)

Björn Falkeblad (M)

Lidingö

Anders Paulsen (LP)

Carina Kindkvist (M)

Sollentuna

Magnus Åkerlind (M)

Gerry Johansson (L)

Solna

Martin Eliasson (S)

Terence Hales (MP)

Sundbyberg

Emelie Tillegård (MP)

Hans Beausang (M)

Täby

Johan Algernon (M)

Gösta Rappe (C)

Upplands Väsby

Roland Storm (VB)

Mats Lundquist (SD)

Vallentuna

Johan Skog (M)

Jerri Bergström (S)

 

Johan Skog är SÖRABs ordförande och Martin Eliasson är vice ordförande.

Årsredovisning

I samband med årsstämman släpps alltid SÖRABs publika Årsredovisning och i år även bolagets första hållbarhetsrapport.

Du hittar länk till vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 här nedan.

 

För ytterligare information kontakta:
Annica Norbäck, vVD och Administrativ chef

 

*= Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och Vallentuna kommun

Visa fler

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-12 13:20:14