Hållbarhet

Nedan följer SÖRABs hållbarhetspolicy. Den finns också att ladda ned som pdf under Dokument.

Hållbarhetspolicy

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. SÖRAB ska inom nedanstående områden arbeta med ständiga förbättringar på ett sätt som främjar hållbar utveckling. SÖRAB ska därtill tillämpa ett transparent och strukturerat arbetssätt och säkerställa att verksamheten följer aktuell lagstiftning och bindande krav.

Arbetsmiljö

Vi på SÖRAB ska:

 • erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetarna är nöjda, trygga och där inga former av diskriminering eller kränkande särbehandling accepteras
 • verka för att de anställda har en god balans mellan arbete och fritid
 • bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, i syfte att bibehålla en god arbetsmiljö samt minimera antalet tillbud och olycksfall
 • bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Ekonomi

Vi på SÖRAB ska:

 • optimera användningen av de resurser vi förfogar över
 • göra hållbara investeringar med hänsyn till livscykelkostnad
 • kvalitetssäkra leveranserna av inköpta varor och tjänster
 • förebygga risk för korruption, muta och bedrägerier.

Miljö

Vi på SÖRAB ska:

 • i första hand förebygga uppkomst av förorening och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan
 • minska vår miljöpåverkan genom miljökrav på den egna verksamheten och på inköpta varor och tjänster
 • minimera olägenheter för människa och miljö till följd av vår verksamhet
 • sträva uppåt i avfallstrappan.

Kvalitet

Vi på SÖRAB ska:

 • arbeta processorienterat
 • arbeta förebyggande
 • leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet, på rätt plats, vid utsatt tid
 • säkerställa att vi har rätt kompetens inom vår verksamhet
 • erbjuda god service och ett respektfullt bemötande.

Samhälle

Vi på SÖRAB ska:

 • påverka vår omvärld för en hållbar avfallshantering
 • bidra till kunskapshöjning och kunskapsspridning i avfallsfrågor
 • ha resurser för att säkerställa fungerande avfallshantering även vid incidenter och kriser
 • bidra till att våra leverantörers personal erbjuds anständiga arbetsvillkor.

 

SÖRABs hållbarhetspolicy innefattar policyer för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och har beslutats av SÖRABS VD 2021-02-16

Policyn riktar sig till SÖRAB och SÖRABs intressenter och ligger till grund för de beslut som fattas i bolaget.

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår