Allmänna Villkor för SÖRABs tjäns bygg- och rivningsavfall insamlat i storsäck

Allmänna Villkor för SÖRABs tjänst bygg- och rivningsavfall insamlat i storsäck

1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) ersätter alla tidigare gällande versioner av Allmänna Villkor för denna tjänst.

1.2 Nedanstående Allmänna Villkor gäller vid SÖRABs (556197-4022) tillhandahållande av tjänsten bygg- och rivningsavfall insamlat i storsäck. SÖRAB utför inte insamlingen i egen regi utan har anlitat ett insamlingsföretag för hämtning. Dock gäller allt som åläggs SÖRAB i Allmänna villkoren även insamlingsföretaget och benämns nedan gemensamt för ”SÖRAB”. Vid beställningstillfället angivna villkor gäller fram till dess att parternas förpliktelser med anledning av den enskilda lagda beställningen är fullföljda. SÖRAB tillhandahåller tjänsten till såväl privatpersoner som samfälligheter etc; gemensamt benämnda ”Beställaren” nedan. Dessa Allmänna Villkor är föremål för revision årligen eller när behov finns. Det åligger Beställaren att aktivt uppsöka gällande versioner. Dessa hålls tillgängliga av SÖRAB på www.sorab.se i beställningsformuläret för tjänsten.

Dessa Allmänna Villkor gäller inte mot privatpersoner i de delar där tvingande konsument-skyddsregler är tillämpliga. Privatpersoner och beställaren samtycker härmed till att någon ångerrätt inte föreligger när SÖRAB har utfört leverans av tjänst.

1.3 Vid motsägande villkor gäller enskilda skriftliga avtalsdokument före dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor gäller i sin tur före angivna standardvillkor och/eller branschpraxis av allt slag.

2. HÄMTNING

2.1 SÖRAB transporterar avfall för behandling till Hagby Återvinningsanläggning

2.2 SÖRAB utför transporter på vardagar mellan 06:00-18:00 om inget annat uttryckligen är överenskommet i varje enskilt fall. Om transporten inte kan ske under denna period, eller delar av denna period skall Beställaren meddela detta vid beställningstillfället.

2.3 Beställaren ska tillse att säckarna är tillgängliga för hämtning med avsett fordon. Om Beställarens angivna insamlingsplats inte hålls tillgänglig enligt villkor i dessa Allmänna Villkor under transporternas insamlingstider enligt denna punkt, äger SÖRAB rätt att tilläggsdebitera Beställaren för insamling som ej kunnat utföras, s k ”bomkörning”.

2.4 Lastning av säckarna ska ske så att god jämvikt erhålls samt inte lastas så att säckarna riskerar att skadas. Beställaren ansvarar för att maximal lastvikt och volym i säckar inte överskrids. Föremål får maximalt fyllas till säckens övre kant och inte vara högre, längre eller bredare än säcken. Observera särskilt att vissa materialtyper såsom t ex fyllnadsmassor har så hög densitet att maxvikt för säckarna nås långt innan material är lastat upp till säckens kant. Avfallet ska lastas eller förslutas, så att risk för avblåsning eller dammspridning inte föreligger. Information om respektive fraktions maxlast återfinns i beställningsformuläret på www.sörab.se. SÖRAB kan på grund av lag och förordning för vägtrafik gällande maxtryck mot vägbanan eller arbetsmiljölagstiftning inte transportera överlastade säckar.

2.5 Oavsett orsak till tvingande åtgärd ska Beställaren sökas för att informeras om behov av åtgärd finns. Dock kommer åtgärd vidtas även i de fall beställaren ej nåtts av information i förväg.

2.6 Beställaren belastas samtliga kostnader vid tvingande åtgärder om denne ej kan visa att åtgärden orsakats av vårdslöshet från SÖRAB.

2.7 Säckarna ska ställas på din privata mark. Om säckarna inte ställs på din privata mark behöver du tillstånd från markägaren. SÖRAB äger rätt att på Beställarens bekostnad ta bort eller flytta säckarna efter anmodan av myndighet eller markägare/servitutsgivare.

2.8 SÖRABs standardtjänst för transport förutsätter fri framkomlighet med stor lastbil. Vägen till målet ska ha fri höjd 4,5 meter och vara minst 3 meter bred. Vägen fram till upphämtningsplatsen ska vara bärig enligt BK2 eller högre. Hämtplatsen för kranbilen ska vara 4 x 15 meter så att även stödbenen får plats. Vid hämtplatsen ska det vara fritt utrymme 10 meter ovanför och 2 meter runtomkring vid lyft med kranbilen så att inte någon egendom kommer till skada. Till exempel får det inte vara för trånga grindhål, några trädgrenar eller låga ledningar i vägen.

2.9 Avstånd till säckar placerade längre bort än 5 meter från möjlig parkeringsplats för lastbil ska meddelas vid beställningstillfället för att säkerställa att rätt fordon planeras för uppgiften. Säckar placerade längre bort än 5 meter från vägen kan inte garanteras upphämtning; Beställaren kan då komma att debiteras extra kostnader för insamlingsutförandet.

2.10 Beställaren har ansvar för lagefterlevnad och att inneha erforderlig kunskap om gällande lagar och regler för avlämnande av avfall. SÖRAB bistår med stöd och information om så behövs. Kontakta oss på telefon/mail, kontaktuppgifter finns på www.sörab.se

2.11 Avvikelser som ej rapporterats av Beställaren vid beställningstillfället och som omöjliggjort slutförande av beställning äger SÖRAB rätt att tilläggsdebitera.

2.12 Beställaren ansvarar för att arbetet kan utföras med beställt fordon med undantag för de fall SÖRAB rekommenderat typ av fordon, givet att beställaren lämnat korrekt information om uppdragets förutsättningar.

2.13 SÖRAB äger rätt att inte hämta säckarna om det förfaller risk att säckarna inte går att hämta på ett säkert sätt.

2.14 Avbeställning av hämtning av byggsäckar kan ske utan kostnad senast kl 12:00 närmast föregående vardag innan tjänsten ska utföras.

3. AVFALL

3.1 SÖRAB övertar ansvaret för och äganderätten till avfallet när avfallet är lastat på SÖRABs fordon. Beställaren är dock alltjämt ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå till följd av att avfallets beskaffenhet inte motsvarar vad som avtalats och beställts i varje enskilt fall, till exempel innehåller farligt avfall, elavfall, mat- och/eller restavfall.

3.2 SÖRAB ansvarar för att avfallet sedan behandlas och endast avlämnas vid tillståndsprövade och godkända anläggningar samt att all övrig hantering sker i full överensstämmelse med svenska lagar och Villkor.

3.3 Beställaren ansvarar för att lagd beställning och däri angiven materialspecifikation överensstämmer med avfallet på insamlingsplatsen. Vid avvikelser äger SÖRAB rätt att tilläggsdebitera Beställaren för ordern.

4. PRISER, BETALNINGSVILLKOR OCH REKLAMATIONER

4.1 Avtalade priser avser hämtning på ordinarie arbetstid om inte annat anges. Priser anges både exklusive och inklusive moms.

4.2 SÖRAB förbehåller sig rätten att löpande justera sina priser för tjänsten. En sådan ändring gäller ej vid ändringstillfället redan lagda beställningar till SÖRAB

4.3 SÖRAB äger rätt till ersättning för behandlingsavgift för insamlat avfall, vilket är inkluderat i priset för tjänsten. Avtalade priser avseende behandling grundas på priser vid detta avtals slutande.

4.4 Om avfallets sammansättning, eller i övrigt, ej stämmer med avtalet eller lagd beställning äger SÖRAB rätt att justera priset alternativt debitera eventuella tilläggsavgifter. För avfall vid sidan av säcken äger SÖRAB rätt att debitera extra insamlingskostnad, förutsatt att detta avfall kan insamlas med hänsyn till gällande arbetsmiljöregler.

4.5 SÖRAB hämtning sker inte på öar utan färjeförbindelse.

4.6 Extra avgifter såsom biltullar, färje-, bro- och liknande avgifter, vilka föranleds av uppdraget, debiteras Beställaren.

4.7 För väntetid, som ej orsakats av SÖRAB, äger SÖRAB rätt att debitera timtid, minsta debitering är en halvtimme.

4.8 Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid likvid efter fakturans förfallodag debiterar SÖRAB dröjsmålsränta enligt gällande lag. Påminnelseavgift och inkassoavgift debiteras förfallna betalningar.

4.9 Reklamationer ska utan dröjsmål rapporteras till SÖRAB. Beställaren får inte i någon tvist eller något kompensationsärende åberopa sådana fel som inte reklamerats inom 3 månader från utförd leverans. SÖRAB äger rätt att, med den skyndsamhet som skäligen kan krävas, avhjälpa fel på egen bekostnad. Beställaren äger inte rätt att på SÖRABs bekostnad försöka avhjälpa fel i något fall.

4.10 Nya lagar, författningar, och andra beslut av myndigheter, som träder i kraft under avtalsperioden och som utökar arten eller omfattningen av åtagandet eller sättet för dess utförande, eller medför tillkommande avgifter eller skatter hänförliga till uppdraget medför rätt för SÖRAB att omedelbart justera avtalade priser från tidpunkt då sådan lag eller författning trätt i kraft.

4.11 SÖRAB debiterar alla utförda tjänster mot faktura i efterskott.

5. ANSVAR

5.1 Beställaren ansvarar för att Farligt avfall (exempelvis men inte uttömmande uppräknat radioaktiva, explosiva, lättantändliga, frätande och ohälsosamma ämnen och föremål samt gifter, flytande gaser, ämnen som kan skada säcken och alla övriga ämnen och avfall som genom lag eller författning ska omhändertas på annat sätt) under inga omständigheter placeras i säcken. Hushållsavfalls mat-och/eller restavfall får ej lämnas i säcken.

5.2 Beställaren ansvarar för att av hen lämnade uppgifter om avfallets innehåll, vikt, och egenskap är korrekta i den mån dessa uppgifter är av betydelse för prisberäkning eller för SÖRABs ansvar mot tredje man eller ansvar till följd av gällande lag såsom miljölagstiftning och trafiklagstiftning.

5.3 Beställaren ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning av behållare på allmän eller annan tillståndspliktig plats.

5.4 Beställaren ansvarar för framkomlighet på den del av enskild väg utanför allmänna vägnätet som i förekommande fall måste beträdas för att utföra uppdraget. Beställaren ansvarar för skador uppkomna längs transportväg utanför allmänna vägnätet eller plats som Beställaren anvisat SÖRAB för uppdraget.

6. SKADESTÅND

6.1 Om Beställaren lämnar avfall till SÖRAB, på sätt som strider mot detta avtal och förorsakar kostnader eller vållar fysisk eller ekonomisk skada hos SÖRAB, hos SÖRAB anställd personal eller hos av SÖRAB anlitad underentreprenör ska Beställaren ersätta all skada som SÖRAB därmed drabbas av. Detsamma gäller om Beställaren på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa villkor och SÖRAB vållas skada därav.

6.2 SÖRABs skadeståndsskyldighet mot Beställare omfattar endast ersättning för direkt skada och är begränsad till ett sammanlagt högsta belopp per skada motsvarande 3 vid skadans inträffande gällande prisbasbelopp. SÖRAB ansvarar aldrig för skada som är en direkt följd av att SÖRAB utför hämtning av avfall enligt dessa Allmänna Villkor och Beställarens anvisningar.

7. FORCE MAJEURE

7.1 Om SÖRABS fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördyras genom Force Majeure (exempelvis strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, krig, allmän mobilisering, upplopp, översvämning, eldsvåda, extrema väderförhållanden, export- eller importkontroll, valutarestriktioner, myndighetsbud, allmän energi- eller materialbrist) som påverkar SÖRAB eller anlitad underentreprenörs utförande av leverans utgör detta inte avtalsbrott från SÖRABs sida oaktat vad som stadgas i övrigt i dessa Allmänna Villkor eller i respektive avtal.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

8.1 I samband med avtalet kan SÖRAB komma att behandla personuppgifter enligt denna punkt. SÖRAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. SÖRAB kan komma att dela personuppgifterna med anlitat insamlingsföretag och med dess underleverantörer, men utöver sådan delning kommer inga personuppgifter överföras till någon tredje part. Personuppgifterna kommer inte heller att överföras till ett land utanför EU/EES.

8.2 I fall då Beställaren är en privatperson behandlar SÖRAB följande personuppgifter om privatpersonen: namn, mailadress, adress, telefonnummer, personnummer, kreditupplysningar etc, och i fall då Beställaren företräds av en kontaktperson behandlas följande personuppgifter om kontaktpersonen: namn, mailadress, telefonnummer, etc. Sådana privatpersoner och kontaktpersoner benämns nedan ”registrerade”. SÖRAB behandlar de registrerades personuppgifter i syfte att, och baserat på den legala grunden att, ingå och fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. SÖRAB behandlar även personuppgifterna i syfte att underlätta kontakter med och tillhandahålla direktmarknadsföring till de registrerade, baserat på SÖRABs intresse att vårda sina kundrelationer.

8.3 SÖRAB kommer att behandla personuppgifterna så länge det finns en kundrelation med Beställaren och, i förekommande fall, så länge den registrerade agerar som Beställarens kontaktperson. Uppgifterna ska raderas inom 12 månader efter kundrelationens upphörande. Ovan angivna lagringstider gäller under förutsättning att SÖRAB inte är förpliktigad enligt lag att fortsätta behandlingen.

8.4 Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter rörande honom eller henne. Det föreligger även en rätt att begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt att utöva rätten till dataportabilitet. Om en registrerad har frågor eller vill göra en begäran enligt det föregående bistår SÖRAB med stöd och information på www.sorab.se. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se.

9. TVIST

9.1 Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Sidan uppdaterades senast: 2023-12-08 13:07:07