Flera personer är vid en återvinningsstation och återvinner.

Kommande lagändringar inom avfallsområdet

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingen av förpackningar för att skapa ett mer effektivt återvinningssystem och bidra till Sveriges klimatmål. Producenterna ansvarar även fortsättningsvis för att återvinna förpackningarna.

Sveriges kommuner tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från producentansvarsorganisationerna, till följd av ett regeringsbeslut. Genom att samla ansvaret för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och tidningar kan hanteringen effektiviseras. På sikt kommer det möjliggöra bättre service och ökad återvinning, som kan bidra till att Sverige når klimat- och miljömålen.

Vad händer och när?

  • 1 januari 2024: Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära. Med fastighetsnära insamling menas insamling i direkt anslutning till bostaden. Exempelvis att en bostadsrättförening har insamling av förpackningar i ett miljörum, som föreningen bekostar. Det ger en ökad service till medborgarna vilket förväntas öka återvinningen. Erfarenheter från kommuner som redan har infört detta visar att det leder till att mängden förpackningar i avfallet kan halveras.

Vilka förpackningar gäller det?

Det gäller kartong- och pappersförpackningar, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas från hushåll.

2024 får kommunerna också ansvar för att samla in träförpackningar och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin vid återvinningscentralerna.

Vad innebär förändringen för mig just nu?

Du återvinner dina förpackningar som alltid vid en återvinningsstation. Kommunerna tar nämligen över återvinningsstationerna som idag ägs av Förpackningsinsamlingen, (FTI). Du kommer också, precis som innan, kunna lämna dina förpackningar på SÖRABs återvinningscentraler, returparker och returpunkter. De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning.

Efter årsskiftet förses varje återvinningsstation med uppdaterade uppgifter om var du vänder sig med eventuella synpunkter och klagomål på exempelvis städning och snöröjning.

Frågor gällande fastighetsnära insamling av förpackningar besvaras av respektive kommun.

Information gällande tidningsinsamling hittar du här >>

Den nationella avfallsportalen sopor.nu kommer ta över mycket av den information som FTI har på sin hemsida idag.

Mer matavfall ska återvinnas

En annan förändring som också träder i kraft den 1 januari 2024 är att alla kommuner ska samla in matavfall separat från hushåll och verksamheter. Kravet gäller för alla hushåll och verksamheter i hela EU. Matavfallet blir till energi i form av biogas och näring i form av biogödsel. Biogas kan användas som fordonsbränsle för bilar, bussar och lastbilar och biogödsel kan användas för att ge näring till åkrar precis som vanligt gödsel.

Detta gäller även flytande matavfall (frityrfett, stekfett, matolja). Häll ditt flytande matfett i en förslutningsbar behållare, till exempel en petflaska. Behållaren ska du lämna på någon av SÖRABs bemannade anläggningar. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet i stället återvinns.

Från den 1 januari 2024 ska också den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll. Kravet gäller alla – både hushåll och verksamheter. Av regeln följer tydligt att förpackat avfall inte får läggas i restavfallet, eftersom det då inte kommer att ske något avskiljande från innehållet.

 

Faktaruta:

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt från verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att man vill ha kommunal insamling. Förändringarna gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, och övrigt förpackningsmaterial. Fastighetsnära insamling av det vanliga förpackningsavfallet ska var infört för alla hushåll senast 1 januari 2027. För övrigt förpackningsmaterial, som trä- keramik- och textilförpackningar, räcker det med insamling på kommunens återvinningscentraler.

Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den. Producenterna ska alltså ersätta kommunen för sådana kostnader.

Trots att det varit producentansvar på förpackningar sedan 1994 hamnar fortfarande en tredjedel av alla förpackningar i restavfallet och går till energiåtervinning. Det är inte bästa miljönyttan.

När man materialåtervinner en plastförpackning halveras klimatavtrycket jämfört med om den slängs i soppåsen och går till förbränning. Men idag slängs hälften av all plast i soppåsen i stället för i plaståtervinningen. Det leder till onödiga klimatutsläpp. Om varje svenskt hushåll återvinner en extra plastförpackning i månaden kan koldioxidutsläppen minska motsvarande utsläppen från 1 200 bensindrivna bilar per år.

Och visste du att papper kan bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst? Därför är det så viktigt att vi återvinner förpackningar i stället för att slänga dem i soppåsen.

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-01 20:26:14