Löt Avfallsanläggning 

Löt är en stor avfallsanläggning. SÖRAB har tillstånd att ta emot 352 000 ton avfall årligen här. I tillstånd från tillsynsmyndigheter regleras vilka typer av avfall som får tas emot, vilka villkor som SÖRAB ska leva upp till och hur vi ska kontrollera verksamheten. 

Historia

I mitten av 70-talet insåg man att varje kommun inte längre kunde leva upp till de ökande miljökraven på avfallsbehandlingsanläggningar. Några kommuner i norra Stockholms län bestämde sig för att göra en gemensam satsning på framtidens avfallsanläggning. SÖRAB bildades 1978 för att omhänderta dessa kommuners avfall. 

Efter att ha studerat ett flertal platser i norra Storstockholm fann man en lämplig plats i Roslagen mellan Stockholm och Norrtälje. Platsens naturliga förutsättningar skulle klara av en framtida avfallsanläggning och uppfylla högt ställda miljökrav. 

Området består av tre dalgångar med upp till tio meter tät lera i botten. Det ger en säkerhet mot läckage från lakvatten till grundvatten. Ytterligare område för deponering kommer att skapas genom att berg tas bort och nyttjas som ballastmaterial vid byggnationer. Dessa ytor kommer att tätas på konstgjord väg, så att samma miljöprestanda som uppnås vid den naturligt tätade marken uppnås. 

1995 togs anläggningen i drift. 

Verksamheten

1. Kundmottagning

Efter invägning visar kundmottagaren vidare bilarna till aktuell avlämningsplats beroende på vad deras last består av. Kontrollen av lassen är extra viktig och kräver stor kunskap och säkra system när avfallet ska deponeras eller är någon form av farligt avfall som ska behandlas. 

2. Sorteringsplattan

Det är inte tillåtet att deponera avfall som innehåller organiskt eller brännbart avfall. Lass som innehåller organiskt avfall eller återvinningsbart material tas till sorteringsplattan. Trä, annat brännbart material och metall sorteras ut. Det brännbara materialet flisas på plats och levereras som bränsle till energianläggningar. 

3. Deponering i celler

Deponiområdet är indelat i celler där avfall med olika egenskaper kan deponeras i olika celler. Det gör att lakvatten från olika delar kan kontrolleras separat och ges olika rening beroende på innehåll. 

4. Återvinningscentral

På återvinningscentralen kan privatpersoner från ägarkommunerna utan extra kostnad lämna sitt sorterade grovavfall. Även småföretagare kan lämna mindre mängder orterat avfall mot en avgift. 

5. Behandling av förorenad jord

På Löt har vi tillstånd att behandla mer än 100 000 ton förorenad jord per år. Rening av jorden sker i dagsläget genom kompostering och jordtvätt. Den renade jorden kan användas som konstruktionsmaterial eller mellantäckningsmaterial inom Löt eller föras ut från anläggningen för att återanvändas i samhället. 

6. Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och måste hanteras separat. På Löt tas tryckimpregnerat trä emot för flisning och mellanlagring. Energiinnehållet som finns i flisen kan användas som bränsle i vissa energianläggningar. 

7. Bergtäkt

För att förbereda mer plats för långsiktig lagring av sådant avfall som idag inte kan gå eller ska återvinnas, bryts berg inom Löts avfallsanlägging. Fram till år 2024 kommer 8 miljoner ton berg att tas ut. 

8. Gasutvinning

Biogasen som bildas i deponin på Löt används till uppvärmning av egna lokaler inom anläggningen och den närliggande restaurangen Roslagsstoppet. Överskottsgas omvandlas till el i en gasgenerator.

9. Stubbar

SÖRAB har utvecklat en teknik för att kunna ta tillvara den energi som finns i stubbar. Stubbarna delas och när grus, sand och stenar torkat spolas de bort varefter stubben flisas till träflis. 

10. Lakvattenbehandling

På Löt renas lakvattnet i en lokal anläggning som består av olika filter, uppsamlings- och luftningsdammar samt översilning över ett stort markområde före utsläpp i vattendrag med avledning till sjön Jälnan. Efter en omfattande karakterisering av vattnet kontrolleras att inget vatten tar sig oönskade vägar och att reningssystemet har planerad effekt i ett omfattande provtagningsprogram. 

Framtiden

För varje ton som deponeras avsätts pengar för att säkerställa den framtida avslutningen av verksamheten, kontroll under avslutningsperioden och återställning av platsen. 

« Tillbaka

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår