Miljömål 2018-2019

Nedan presenteras SÖRAB:s fyra övergripande miljömål och de detaljerade mål som vi ska uppnå under 2018 och 2019.

För att läsa om vilka aktiviteter vi arbetade med under 2017 för att uppnå de övergripande miljömålen hänvisar vi till Årsredovisning och miljöredovisning 2017.

Övergripande mål: Minska utsläpp av växthusgaser.

 • Minska läckaget av deponigas*.
 • Minska fossila koldioxidutsläpp (per ton behandlat avfall) för arbetsmaskiner.
 • Minska fossila koldioxidutsläpp från transporter.

*Deponigasen som bildas i våra deponier innehåller mellan 30-50 procent metan och resterande del utgörs av koldioxid. Metan är en luktfri gas med högt energiinnehåll som är en 20-25 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

Övergripande mål: Minska utsläppet av närsalter.

 • Utsläpp av kväve (Ntot) från Löt ska minska.
 • Utsläpp av fosfor (Ptot) från Löt ska minska.
 • Utsläpp av närsalter från nya anläggningar ska inte medföra risk för överskridande av MKN (miljökvalitetsnormer) för kväve och fosfor.
 • Utsläpp av fosfor och kväve från Hagby deponi ska med marginal underskrida riktvärdet (2000 kg kväve (Ntot), 22 kg fosfor).

*Kontinuerlig Biologisk Rening (KBR) är en anläggning för rening av process- och lakvatten som uppkommer inom verksamheten med avseende på att rena vattnet från näringsämnen samt partikelbundna föroreningar.

Övergripande mål: Förflytta oss uppåt i avfallstrappan.

 • SÖRAB ökar graden av återvinning och återanvändning.
 • Vi byter inköpt kolkälla (till KBR-anläggningen) mot kolkälla som redan finns inom verksamheten eller annat externt avfall.

Övergripande mål: Minska resursförbrukningen inom verksamheten.

 • Vi använder miljömärkta och ekologiska produkter i verksamheten.
 • Minska behovet av jungfruliga massor i sluttäckning och vid nyanläggning.
 • Optimera vattenförbrukningen på Hagby och Löt.
 • Optimera elförbrukningen på våra anläggningar.
 • Nya anläggningar ska utformas för att minska resursförbrukningen under anläggning och drift.
 • Minska mängden inköp för att minska mängden avfall i slutledet. 
Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår