Miljömål

Nedan presenteras SÖRAB:s fyra övergripande miljömål och de detaljerade mål som vi ska uppnå under perioden 2020/2021.

För att läsa om vilka aktiviteter vi arbetade med under 2019 för att uppnå de övergripande miljömålen hänvisar vi till Årsredovisning och miljöredovisning 2019.

 

Övergripande mål: Minska utsläpp av växthusgaser.

 • Minska läckaget av deponigas*.
 • Minska fossila koldioxidutsläpp (per ton behandlat avfall) för arbetsmaskiner.
 • Minska fossila koldioxidutsläpp från transporter.

*Deponigasen som bildas i våra deponier innehåller mellan 30-50 procent metan och resterande del utgörs av koldioxid. Metan är en luktfri gas med högt energiinnehåll som är en 20-25 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

Övergripande mål: Minska utsläppet av närsalter.

 • Utsläpp av kväve (Ntot) från Löt ska minska.
 • Utsläpp av fosfor (Ptot) från Löt ska minska.
 • Utsläpp av närsalter från nya anläggningar ska inte medföra risk för överskridande av MKN (miljökvalitetsnormer) för kväve och fosfor.
 • Utsläpp av fosfor från Hagby återvinningsanläggning ska på årsbasis underskrida 30 kg (totalfosfor).
 • Utsläpp av kväve från Hagby deponi ska med marginal underskrida riktvärdet (2000 kg kväve (Ntot).

Övergripande mål: Minska utsläppen av farliga kemiska ämnen.

 • Utsläpp av PFAS från Löt ska minska.
 • Utsläpp av PFAS från Hagby ska minska.

Övergripande mål: Förflytta oss uppåt i avfallstrappan.

 • SÖRAB ökar graden av återvinning och återanvändning.
 • Vi byter inköpt kolkälla (till KBR-anläggningen) mot kolkälla som redan finns inom verksamheten eller annat externt avfall.

Övergripande mål: Minska resursförbrukningen inom verksamheten.

 • I första hand använd återbrukade inventarier till all verksamhet.
 • I första hand använda återvunna massor och material i anläggningsprojekt.
 • Optimera vattenförbrukningen på Hagby.
 • Optimera elförbrukningen på våra anläggningar.
 • Minska behovet av inköpt el.
 • Nya anläggningar ska utformas för att säkerställa låg resursförbrukning under anläggning och drift genom att bygga hållbart och "underhållsfritt".
 • Minska mängden inköp för att minska resursförbrukningen och mängden avfall i slutledet. 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår