Underhållsarbeten i Hagby Ekopark hösten/vintern 2021

Under vecka 34 påbörjas upprustning och underhållsarbete av yttre barriären/vallen på Hagbys avslutade deponi, också kallat Hagby Ekopark. Arbetet innefattar röjning av skog och vegetation, förstärkning av vall (både höjd och bredd) samt anläggande av körbara stråk på utvalda delar för att underlätta egenkontroll och röjning/underhåll.

Arbetet kommer att utföras under hösten/vintern år 2021. Att arbetet utförs under denna säsong gör att risken för negativa effekter vid eventuell grumling är mindre.

Röjningen av skog och sly på vallen är planerat till slutet av augusti då häckningsperioden för fåglar är över.

Hur påverkar detta mig som besökare?

Du kommer att se röjningsarbetet och stockar kommer lagras i högar inne i Ekoparken. Viss arbetstrafik kommer förekomma inne i ekoparken så var uppmärksam på detta. Vänligen respektera eventuella avspärrningar. 


Återvunnet material används

I enlighet med SÖRABs ägarkommuners avfallsplan, SÖRABs miljömål och EUs avfallshierarki avser SÖRAB utföra huvuddelen av förstärkningsarbetet med återvunnet material i form av återvunna konstruktionsmassor.

Eftersom de återvunna massorna ska användas på vallen intill Hagbyån kommer endast jordar som klarar kraven för ”mindre än ringa risk” i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 att användas. Massorna kan komma från SÖRABs egna verksamheter eller från externa kunder. SÖRAB kommer att kontrollera att massorna uppfyller kraven för ringa risk genom att provta varje enhetsvolym om 1000 kbm för totalhalter och varje 4000 kbm för lakhalter. Om massorna kommer från extern kund ska dessa vara provtagna innan de levereras till Hagby.

 

Har du frågor om projektet?

Projektledare och kontaktperson för projektet är Peter Larsson, telefon 08-505 804 14

Eventuella frågor kan även ställas till miljöchef Johanna Leback, telefon 08-505 804 02

 

Bakgrund

Deponering på Hagby deponi upphörde år 1995 och sluttäckning av återstående etapper skedde under efterföljande år. Hagby deponi har i dagsläget förvandlats till en park också känd som ”Hagby ekopark” som är öppen för allmänheten via ingången vid Fällbro.

Lakvatten från den sluttäckta deponin samlas upp och behandlas lokalt i anläggningens lakvattenreningssystem. Systemet utgörs av dammar, porlande bäckar samt en våtmark med tillhörande översilningsyta. För att undvika att lakvatten tränger ut från anläggningen hålls lakvattennivån lägre än omgivande yt-och grundvatten.

Yttre kanten av de deponerade massorna utgörs av en stenkista vari lakvatten kan rinna till en uppsamlingsdamm vars nivå konstant hålls lägre än ca 6.8 möh. Utanför den omgivande stenkistan finns en vall längs med den angränsande Hagbyån som är en del av Oxundaåsystemet. Hagbyån har sin start i Vallentunasjön strax uppströms Hagby deponi och mynnar ut i Mälaren nära Rosersberg i Sigtuna kommun. Ån rinner längs med Hagby avslutade deponis yttervall på anläggningens nordöstra och nordvästra sida (se figur 1).

Enligt höjddata från satelllitkarta.se (https://www.satellitkarta.se/hojdkarta.html) är Vallentunasjöns nivå 10 möh.

 

Planerade arbeten

Att som en del av ”löpande skötsel” röja skog och vegetation på den yttre vallen längsmed Hagbyån för att sedan inspektera och på utvalda ställen förstärka vallen. Det kan även bli aktuellt att bredda vallen på utvalda platser.

Översta delen av vallen kommer bitvis förses med en grusad gångväg. Det kan även bli aktuellt för SÖRABs driftfordon att kunna köra på vissa delar av gångvägen varpå dess bredd kan vara upptill 2,5 m. De körbara sträckorna är planerade att utgöras av underbyggnad, geotextil samt bergkross för bär- och slitlager. De planerade körbara sträckorna kommer möjliggöra rondering av den yttre barriären samt förbygga att vallen växer igen vilket är en viktig del av egenkontrollen för den avslutade deponin.

Områden som inte ska vara tillgängliga för allmänheten kommer förses med bom och/eller tydlig skyltning.

Vid vallens södra ände ska en påfart från Hagby återvinningsanläggnings kompostplatta byggas. Eventuella diken som vägen går över ska förses med kulvert/rör och underbyggnad som tål den avsedda trafiken. Se figur 1 för möjlig sträckning av förstärkning av den befintliga vallen samt den planerade vägen.

 

 Figur 1. Hagby återvinningsanläggning & Hagby avslutade deponi. Blå strecket visar vallens ungefärliga sträckning. 1. Vågområde 2. Kompostytan 3. Parkeringsplats utanför vallen (Fällbro) 4. Grind mellan Hagby återvinningsanläggning och Hagby avslutade deponi

 

Senast uppdaterad: 2021-08-26

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår