Viktig information till företag som vill lämna farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall bestäms i Avfallsförordningen SFS 2001:1063 och dess bilagor.

Några exempel på farligt avfall:

  • Olja och drivmedel
  • Färg och lack
  • Lösningsmedel
  • Lim och spackel
  • Syror och baser
  • Vissa rengöringsmedel
  • Bekämpningsmedel
  • Batterier

Till farligt avfall räknas också el-avfall samt kyl och frys eftersom de ofta innehåller farliga kemikalier. Läs mer om detta under el-avfall

Allmänna bestämmelser, FA-mottagning Hagby Återvinningsanläggning

1.1 Dessa allmänna bestämmelser ska reglera förhållandena mellan SÖRAB och den som i egenskap av verksamhetsutövare lämnar avfall på SÖRABs anläggningar, om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.
1.2 Dessa allmänna bestämmelser tillämpas från och med 1 januari 2018 och tills vidare.
1.3 Ändringar av allmänna bestämmelser annonseras på SÖRABs hemsida sörab.se med minst trettio (30) dagars varsel innan de träder i kraft.
1.4 Överenskommelser som avvikelser från dessa allmänna bestämmelser ska göras skriftligt och undertecknas av SÖRAB och avfallslämnaren.
1.5 För de fall SÖRAB och avfallslämnaren ingått en separat överenskommelse gäller att SÖRAB har rätt att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra dessa allmänna bestämmelser. Om avfallslämnaren inte accepterar förändringen har avfallslämnaren rätt att säga upp avtalet till upphörande genom skriftligt meddelande till SÖRAB senast fjorton (14) dagar efter att SÖRAB meddelat villkorsförändringen.
1.6 Vid SÖRABs anläggningar tas endast emot sådant avfall som tillåts enligt anläggningarnas vid var tids gällande tillstånd samt SÖRABs egna vid var tid gällande bestämmelser för mottagning av avfall. 1.7 Med avfallslämnare menas den som själv eller genom annan levererar avfall till SÖRABs anläggningar för behandling, omlastning eller annat omhändertagande. För undvikande av missförstånd förtydligas att ansvar för betalning, dokumentationens riktighet, efterlevnad av SÖRABs anvisningar på plats samt eventuell skada ytterst åvilar den som är verksamhetsutövare, oaktat om denne anlitar en transportör.

Läs mer om bland annat betalning här.

Bestämmelsernas antagningsår: 2020.


Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår