Viktig information till företag som vill lämna farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall bestäms i Avfallsförordningen SFS 2001:1063 och dess bilagor.

Några exempel på farligt avfall:

 • Olja och drivmedel
 • Färg och lack
 • Lösningsmedel
 • Lim och spackel
 • Syror och baser
 • Vissa rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Batterier

Till farligt avfall räknas också el-avfall samt kyl och frys eftersom de ofta innehåller farliga kemikalier. Läs mer om detta under el-avfall

Betalning

För att farligt avfall skall få lämnas måste betalning avläggas enligt gällande prislista. Betalning görs i kundmottagningen (OBS! Vi tar ej emot kontanter). Alternativt kan konto sökas i god tid (ca 1 vecka) innan besöket på Hagby.

 

Allmänna bestämmelser, FA-mottagning Hagby Återvinningsanläggning

1. Allmänt

Dessa allmänna bestämmelser ska reglera förhållandena mellan SÖRAB och den som lämnar farligt avfall i egenskap av verksamhetsutövare, om inte annat skriftligt överenskommits mellan parterna.

2. Tillstånd och anmälan

Transporterar du farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen. Transporterna får sammanlagt uppgå till maximalt 100 kg eller 100 liter per år. Över denna mängd behöver du tillstånd från Länsstyrelsen. Tillstånd behövs också om avfallet innehåller kvicksilver (och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor) eller om avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

En del farligt avfall klassas även som farligt gods (MSBFS 2015:01). Spillolja, lösningsmedel och dieselolja är exempel på farligt avfall som klassas som farligt gods. För transport av farligt gods krävs bland annat godkänt och märkt emballage samt godsdeklaration. Aktuella regler finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

3. Transportdokument och deklaration av farligt avfall

Den som lämnar farligt avfall ska för avfallet ange:

 • Avfallsproducentens namn, postadress och organisationsnummer och kommun
 • Mottagarens och transportörens namn, postadress och organisationsnummer
 • Hämtningsdatum
 • Uppgift om avfallsslag enligt koderna i bilaga till avfallsförordningen

4. Emballage

Levereras farligt avfall i emballage ska emballaget:

 • vara väl tillslutet samt av god kvalitet och uppfylla gällande bestämmelser
 • vara tydligt märkt på beständigt sätt med artikelnummer och riskklass
 • betraktas som engångsemballage

Obs! Det är förbjudet att blanda olika sorters farligt avfall med varandra.

5. Avlämning

Leverans av farligt avfall får endast ske under FA-mottagningens öppettider. Transportören ska anmäla sig i kundmottagningen och fylla i SÖRABs avfallsdeklaration innan avlämning kan ske på FA-mottagningen. Vid avlämnandet övertar SÖRAB ansvaret för avfallet. Observera att eventuella extra kostnader enligt punkt 3 kan tillkomma.

6. Bekräftelse

Transportören får bekräftelse på avlämnandet i form av kopia på övre delen av SÖRABs avfallsdeklaration. Fullständig bekräftelse på avlämnandet, med avfallskoder och mängder, fås i form av faktura eller vid kontant betalning, kvitto.

7. Betalning

Om parterna kommit överens om betalning mot faktura ska beloppet vara SÖRAB tillhanda inom 30 dagar efter fakturadatum. Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta med 8% över gällande referensränta. SÖRAB har rätt till förskottsbetalning eller att tilfredsställande säkerhet för betalning ställs. Vi tillämpar avrundning enligt standard. Minimidebitering 1 kg.

Bestämmelsernas antagningsdatum: 2016-01-01


Senast uppdaterad: 2018-05-07

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår