Vårt miljöarbete

Förr eller senare hamnar allt som samhället vill bli av med som avfall på någon avfallsanläggning för att omhändertas. Det ställer höga krav på oss som renhållningsverk att ha gedigen teknik- och miljökunskap för att kunna göra detta på bästa sätt så att miljöpåverkan begränsas.

Vad vi får ta emot och göra begränsas av lagar, regler, och våra tillstånd. Den drivande kraften för att utföra omhändertagandet på bästa sätt är SÖRABs sedan länge uttalade miljöambitioner som organiseras genom vårt miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Vi certifierades i maj 1998 som det andra avfallsbolaget i Sverige. Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete som bland annat innefattar att vi systematiskt arbetar med våra miljömål som är kopplade till vår hållbarhetspolicy, våra betydande miljöaspekter och de nationella miljökvalitetsmålen

Är du intresserad av att ta del av någon miljörapport i sin helhet eller någon bilaga, mejla till info@sorab.se

Miljömål 2017-2018

Nedan presenteras SÖRAB:s fyra övergripande miljömål och de detaljerade mål som vi ska uppnå under 2017 och 2018.

För att läsa om vilka aktiviteter vi arbetade med under 2016 för att uppnå de övergripande miljömålen hänvisar vi till Årsredovisning och miljöredovisning 2016.

Övergripande mål: Minska utsläppen av fossila växthusgaser och metan.

 • Minska läckaget av deponigas*.
 • Minska fossila koldioxidutsläpp (per ton behandlat avfall) för arbetsmaskiner.
 • Minska fossila koldioxidutsläpp från transporter.
 • Minska elförbrukningen på våra anläggningar.

*Deponigasen som bildas i våra deponier innehåller mellan 30-50 procent metan och resterande del utgörs av koldioxid. Metan är en luktfri gas med högt energiinnehåll som är en 20-25 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

Övergripande mål: Utsläpp av närsalter ska minska.

 • Kväveutsläpp (Ntot) via lakvatten från Löt ska vara max 1000 kg/år.
 • Utsläpp av fosfor från Löt ska minska.
 • Utsläpp av närsalter från nya anläggningar ska inte medföra risk för överskridande av MKN (miljökvalitetsnormer) för kväve och fosfor.
 • Utsläpp av fosfor och kväve från Hagby deponi ska underskrida (ange siffror).

*Kontinuerlig Biologisk Rening (KBR) är en anläggning för rening av process- och lakvatten som uppkommer inom verksamheten med avseende på att rena vattnet från näringsämnen samt partikelbundna föroreningar.

Övergripande mål: Förflytta oss uppåt i avfallstrappan.

 • SÖRAB ökar graden av återvinning och återanvändning.
 • Vi byter inköpt kolkälla (till KBR-anläggningen) mot kolkälla som redan finns inom verksamheten eller annat externt avfall.

Övergripande mål: Minska resursförbrukningen inom verksamheten.

 • Miljömärkta och ekologiska produkter i verksamheten.
 • Minska behovet av jungfruliga massor i sluttäckning och vid nyanläggning.
 • Minska vattenförbrukningen på Löt. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår