Hållbarhet

SÖRABs hållbarhetspolicy innefattar policies för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

SÖRABs Hållbarhetspolicy:

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. SÖRABs verksamhet påverkar omvärlden ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Grunden i SÖRABs hållbarhetspolicy är därför att vi inom nedanstående områden verkar på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Med ett tydligt och strukturerat arbetssätt och genom att arbeta med ständiga förbättringar kan vi då:

 • Uppnå god lönsamhet och samtidigt optimera användningen av alla resurser vi förfogar över.
 • Säkerställa så att vi i all vår verksamhet följer aktuell lagstiftning och verkar för minsta miljöpåverkan.
 • Minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företaget eller hos våra samarbetspartners.

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi på SÖRAB ska:

 • ha en tydlig och väl kommunicerad riktlinje för inköp samt kontinuerligt följa upp efterlevnaden av denna.
 • fokusera på hållbara investeringar för långsiktig lönsamhet
 • kvalitetssäkra verksamheten för att optimera resursanvändningen och samtidigt få nöjda kunder och samarbetspartners

Miljömässigt ansvarstagande

Vi på SÖRAB ska:

 • i första hand förebygga uppkomst av förorening och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan
 • sträva uppåt i avfallstrappan
 • formulera miljökrav som skall gälla för den egna verksamheten såväl som vid upphandling av varor och tjänster
 • minimera olägenheter för människa och miljö till följd av den insamling, behandling och deponering vi utför.

Socialt ansvarstagande

SÖRAB ska vara en arbetsplats där medarbetarna är nöjda och trygga och där inga former av kränkande särbehandling förekommer.
SÖRAB ska som en  regional samhällsaktör påverka vår omvärld för en hållbar avfallshantering.

Vi på SÖRAB ska:

 • ha tydliga och väl kommunicerade riktlinjer gällande jämställdhet och mångfald
 • verka för att de anställda har en god balans mellan arbete och fritid
 • bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete, i syfte att minimera antalet tillbud och olycksfall samt erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • i möjligaste mån erbjuda studiebesök, praktikplatser och examensarbeten.
 • tillhandahålla aktuell och lättillgänglig information om vår verksamhet till nytta för våra invånare.

Kvalitet

Vi på SÖRAB ska vara pålitliga, serviceinriktade och arbeta med att ständigt förbättra verksamheten.

Vi på SÖRAB ska:

 • arbeta systematiskt och målinriktat med stöd av vårt verksamhetssystem
 • lägga tonvikt på förebyggande åtgärder för att minska risker för störningar
 • leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet på utsatt tid
 • kontinuerlig genomföra kompetenshöjande åtgärder för vår personal.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår